اعضای هیات موسس

محمد بیطرفان (بنیان گذار)
سید بدرالدین احمدی
سعید باستانی
حسین پرستش
بیژن درویش کجوری
محمد خزائی
شبنم ششمانی
علیرضا عشوری
سیامک مرادیان
سید مجتبی میرعابدینی
یحیی همزه
مرتضی یمانی
علی اکبر یوسفی