تاریخچه انجمن علمی فناوری چاپ

انجمن علمی فناوری چاپ ایران در سال 1393 با اتکا به سال ها سابقه فعالیت پژوهشی، علمی،آموزشی موسسین این انجمن که جمعی از متخصصین با تجربه در حوزه علوم و فناوری چاپ هستند بمنظور گسترش، پیشبرد و ارتقاء سطح علمی صنعت چاپ و توسعه کیفی نیروهای متخصص و بهبود بخشیدن به امور آموزشی و پژوهشی در زمینه های علوم و فناوری مرتبط با صنعت چاپ تاسیس گردید.
انجمن علمی فناوری چاپ سازمانی با شخصیت حقوقی مستقل، غیر دولتی، غیر انتفاعی و غیر سیاسی است که برای انجام فعالیت داوطلبانه با رویکرد فرهنگی، علمی، پژوهشی وآموزشی طبق اساسنامه مصوب و در چارچوب قوانین موضوعه کشور و مفاد آیین نامه های اجرایی آن فعالیت می کند.
از نخستین روز تا کنون بر آن بوده ایم تا با برگزاری برنامه های متنوع علمی در دستیابی به اهداف و چشم انداز های ترسیم شده گام برداریم و در این راستا می کوشیم تا با بهره گیری از پتانسیل ها و مشارکت موثر سازمان ها و نهادهای داخلی و بین المللی چتر حمایتی گسترده تری برای صنعت راهبردی چاپ ایجاد نماییم .
از سوی دیگر هم افزائي حاصل از توان بالقوه اعضای حقیقی و حقوقی که هر یک در زمینه های مرتبط با چاپ سابقه ای چندین ساله دارند این انجمن را قادر ساخته است براي اجراي پروژه های بزرگ در صنعت چاپ اعلام آمادگي نمايد.

 

کارکردهای انجمن علمی فناوری چاپ :
۱- اطلاع رسانی و آگاه سازی عمومی
۲- جلب مشارکت مردمی
۳-جذب سرمایه ها و منابع کوچک مردمی
۴- ایجاد، گسترش و تقویت هماهنگی بین دولت ومردم
۵- گسترش نظارت عمومی
۶- ارزیابی فعالیت ها
۷-افزایش بهره وری در استفاده از منابع
اقدامات انجمن علمی فناوری چاپ :
الف) اقدامات اجرایی
1- عضوگیری: رسمی و غیر رسمی
2- برنامه ریزی و نظارت و ارزیابی
۳- بهره وری منابع طبیعی و محیط زیست
4- تحقیقات، برگزاری نمایشگاه، انجام پروژه های مشترک داخلی و بین المللی
5- اطلاع رسانی، خبرنامه، پوستر، اطلاعیه، اینترنت و..
ب) فرهنگ سازی
1-. تبلیغات
2- ایجاد هویت فردی و جمعی
3- مسئولیت بخشی به تشکل ها
ج) آموزش عمومی
۱- شرکت در کنفرانسهای آموزشی
۲- برگزاری کارگاه و سمینارهای آموزشی
۳- تربیت نیروی متخصص
۴- بازدید، سفر تحقیقاتی، اردو
۵- سخنرانی عمومی و علمی
۶- مشاوره کارکنان، مدیران ارشد
د)پژوهش
۱- نیاز سنجی اجتماعی
۲- افزایش کارآیی
۳- معرفی نمونه ها
۴- روان کاوی نظرها
5- ایجاد ارتباط با بخش های دولتی
6- دادن مشورت و برگزاری جلسات مشترک
7- انجام پروژه مشترک
8- بیان اشکال ها و پیشنهاد در راستای بهبود امور